Техническа инфраструктура и решения за центрове за данни

 Предлагаме комплексни услуги по проектиране и изграждане на техническа инфраструктура, както и модернизиране на центрове за обработка на данни и на сървърни помещения, включително:

• инсталации за външно електрозахранване
• осветителна, контактна и силова инсталации, заземителна система и непрекъсваемо електрозахранване
• системи за вентилация, охлаждане и климатизация
• системи за физическа сигурност, вкл. контрол на достъпа, охранителни системи, видеонаблюдение, пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации
• структурно окабеляване, както и доставка и инсталиране на необходимото комуникационно и информационно оборудване
• система за мониторинг и управление на техническата инфраструктура
• ремонт и преустройства на помещения, предвидени за разполагане на оборудване, както и изграждане на необходимата допълнителна инфраструктура.