Проекти

Тайната на успешните проекти се крие в професионализма на екипа.

Министерство на здравеопазването

Изготвяне на инвестиционен проект, доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционно поддържане на структурно-кабелна система на обект 501 на Министерство на здравеопазването на Р България.

 

Държавна комисия по сигурността на информацията (ДКСИ)

Изграждане на структурно-кабелна система

Комисия за защита на личните данни

Доставка и изграждане на система за контрол на достъпа и отчет на работното време.

Проектиране, изграждане и комплексно оборудване на помещение за регистратура за класифицирана информация.

Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" (ИА ЕСМИС)

Проектиране и изграждане на интегрирана система за оповестяване на 38 съобщителни обекти със специално предназначение (СОСП) от състава на ИА ЕСМИС, на територията на цялата страна - пожароизвестителни и сигнално-охранителни системи на СОСП с осигурена възможност за сигнализация при наводнение и автоматично оповестяване по телефона за настъпило събитие.

Върховен касационен съд на Република България

Разработване на работни проекти за модернизация на обект: Учебна база на ВКС – гр. Павликени.