Проекти

Тайната на успешните проекти се крие в професионализма на екипа.

Министерство на отбраната на РБ

Като официален подизпълнител на „Телелинк“ ЕАД, Лема Трейдинг извърши проектиране и изграждане по част „Електрическа“, част „Системи за физическа сигурност“ и част „Структурно кабелна система“ при изграждането на Щабен елемент за интегриране сили на НАТО (NATO Force Integration Unit – NFIU).

Народно събрание на Република България

Изграждане на структурно-кабелна система за АИС/М за работа с класифицирана информация в отдел „Сигурност на информацията” в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І”№1.

Администрация на президента на Република България

Изработване на инвестиционен проект за обект „Цялостна комуникационна структурна кабелна система в сградата на Администрацията на президента на Република България, гр. София, бул. „Дондуков” № 2 в две фази „Идеен проект” и „Работен проект” и упражняване на авторски надзор по всички негови части.

Министерство на отбраната

Доставка и инсталация на активно и пасивно оборудване за изграждане на комуникационни и информационни системи.

Проектиране, доставка и изграждане на телефонни мрежи и структурно-кабелни системи – медни и оптични.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Изграждане на оптични структурно-кабелни системи, IP системи за видеонаблюдение, системи за сигурност и за контрол на достъпа за нуждите на Министерството на транспорта и съобщенията в София (понастоящем Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията).