Проекти

Тайната на успешните проекти се крие в професионализма на екипа.

Изграждане на Резервен център за данни на електронното управление за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“

Изпълнението на проекта е по възложена обществена поръчка с предмет „Изграждане на Резервен център за данни на електронното управление“ за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) и касае:

• проектиране и изграждане на инженерната инфраструктура на Резервния център за данни на електронното управление, и
• проектиране и изграждане на кабелно отклонение от съществуваща междуградска оптична кабелна линия към комуникационни възли на ДАЕУ и Министерство на отбраната.

Изпълненото проектиране и строително-монтажни работи по поръчката осигуряват пълната функционалност на изискваните инсталации и системи от инфраструктурата на Резервния център за данни, както и неговата комуникационна свързаност с други обекти. Извършен е ремонт на предвидените сървърни, административни и технически помещения и са изградени нови стоманенобетонови фундаменти за разполагане на външните съоръжения за охлаждане, климатизация и електрозахранване на обекта. Изпълнени са всички необходими вътрешни електрически инсталации – осветителна, контактна, заземителна и силова, включително непрекъсваемо електрозахранване. Изградени са изискваните системи за охрана, контрол на достъпа, видеонаблюдение, пожароизвестяване и пожарогасене, ранна детекция на вода, структурно окабеляване, прецизна климатизация и вентилация, както и за мониторинг и управление на техническата инфраструктура на Резервния център за данни. Осигурено е и необходимото обучение на обслужващия персонал по експлоатация на изградените системи. Обектът е приет за ползване на 14.10.2019 г.