За нас

Различни сме, защото мислим за клиента.

„Лема Трейдинг“ ЕООД е създадена през 1998 година и е специализирана в областта на телекомуникационните услуги и инженеринг. Компанията предлага цялостни решения за структурно-кабелни системи, безжични и сателитни комуникации, системи за сигурност, локални мрежи и междумрежови комуникации. От 2012 г. "Лема Трейдинг" ЕООД разшири обхвата на дейността си с нова гама услуги: проектиране и изграждане на системи за мълниезащита, заземяване и защита от пренапрежение.

Сертификати

"Лема Трейдинг" ЕООД е вписана в Централния професионален регистър на строителя при Камарата на строителите в България за изпълнение на строежи от първа група - от трета до пета категория, съгласно чл. 5, ал. 6 от ПРВВЦПРС и за изпълнение на строежи от пета група - отделни видове СМР, съгласно позиция 45 "Строителство" на НКИД.

"Лема Трейдинг" ЕООД притежава удостоверения за сигурност с ниво на класификация “Секретно” и “NATO SECRET”, както и регистратура за обработка и съхранение на класифицирана информация. Служителите на "Лема Трейдинг" ЕООД притежават персонални разрешения за достъп до класифицирана информация с нива “Секретно“ и “NATO SECRET”.

CPRS Igr
CPRS Vgr
certificate Registratura NATO

Референции

Ref.-1MO1
Ref.-MVR-URL2
Ref.-MZ-URL1
ref01 b
ref03 b
ref04 b

Лицензи

"Лема Трейдинг" ЕООД има право да осъществява дейности по поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове, на територията на Република България, по силата на Разрешение рег. № 768/07.08.2017 г., издадено от Главна Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР.


"Лема Трейдинг" ЕООД има издаден национален лиценз от ДНСП към МВР за извършване на частна охранителна дейност, проектиране и изграждане на електронни системи за сигурност на територията на цялата страна.

Система за управление

Системата за управление на "Лема Трейдинг" ЕООД е сертифицирана по ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 и ISO 27001 за следния обхват от дейности: „Инженеринг, системна интеграция, доставка и инсталиране на сателитни, безжични и наземни телекомуникационни системи, локални мрежи, електронни системи за сигурност, системи за мълниезащита, заземяване и защита от пренапрежение, структурни кабелни системи“. Системата за управление на качеството на “Лема Трейдинг” ЕООД е сертифицирана и съгласно изискванията на съюзната публикация на НАТО AQAP 2110.

ISO-14001-2015 BG
ISO-14001-2015 EN
ISO-27001-2013 BG
ISO-27001-2013 EN
ISO-45001-2018 BG
ISO-45001-2018 EN
ISO-9001-2015 BG
ISO-9001-2015 EN
ISO-9001 Ех
certificate AQAP  2016 B
certificate AQAP  2016 E

Партньори

Компанията е оторизирана от Reichle & De-Massari AG (Швейцария) и MMC – Multimedia Connect (Франция) за проектиране, изграждане, тестване и сертифициране на структурни кабелни системи.

„Лема Трейдинг” ЕООД е изключителен дистрибутор за България на криптиращите продукти на шведската компания SECTRA Communications AB.

Компанията е член на Български Клъстер "Телекомуникации" www.btcluster.org/bg, Асоциация "Телекомуникации", Българската търговско-промишлена палата, Националната браншова асоциация “Пожарна и аварийна безопасност” и Асоциацията на комуникационните и информационни специалисти.

Клиенти

  • Правителствени и държавни организации
  • Корпоративни клиенти
  • Болнични заведения
  • Образователни институции
  • Банкови и финансови институции
  • Хотели

Полезна информация

Front line protection
Front line protection

Галерия

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ЛЕМА ТРЕЙДИНГ ЕООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 121643196, със седалище и адрес на управление: гр. София 1592, Район „Искър", бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 33, ет. 1, тел.: +35924922002, +35929791019, факс: +35929791519, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., и Интернет страница: www.lematrading-bg.com.

Дружеството е специализирано в областта на телекомуникационните услуги и инженеринг и предлага цялостни решения за проектиране, изграждане и поддръжка на безжични и сателитни комуникации; електронни системи за сигурност, вкл. видеонаблюдение, контрол на достъпа, алармени охранителни системи, периметрова охрана; пожароизвестяване и пожарогасене; локални мрежи и структурно-кабелни системи; системна интеграция и междумрежови комуникации; системи за мълниезащита, заземяване и защита от пренапрежение.

ЛЕМА ТРЕЙДИНГ ЕООД е администратор на лични данни, регистриран от Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) с издадено Удостоверение № 723 и вписан към публичния регистър на администратори на лични данни. Изчерпателна информация относно целите, основанията и средствата за обработване на личните данни, поддържаните регистри на лични данни, категориите физически лица, за които се обработват данни, обработваните категории лични данни, категориите получатели и др. са достъпни на Интернет страницата на Комисията за защита на личните данни на адрес: https://www.cpdp.bg.

I. ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ПОЛИТИКАТА

Чл. 1. С настоящата Политика Лема Трейдинг ЕООД отчита неприкосновеността на личността и прилага основни принципи за защита срещу неправомерно обработване на личните данни на физическите лица. В съответствие със законодателството и добрите практики, дружеството прилага технически и организационни мерки за сигурност и защита на личните данни в организацията.

Чл. 2. С настоящата Политика за защита на личните данни Лема Трейдинг ЕООД цели да запознае и гарантира законовите права на физическите лица относно информираносттта им по отношение на целите на обработване на личните им данни, получателите или категориите получатели, на които те могат да бъдат разкрити, задължителния или доброволния характер на предоставяне на данни, както и последиците от отказ за предоставянето им; правото на лицата за достъп, коригиране, блокиране или заличаване на събраните за тях данни; правото за възражение срещу и за ограничаване на обработването и преносимостта на личните им данни, както и правото на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата на субекта на данни са били нарушени.

II. ИЗПОЛЗВАНИ ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИИ

Чл. 3. По смисъла на настоящата Политика:

1. Лични данни е всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

2. Обработване на лични данни е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване.

3. Регистър на лични данни е всяка структурирана съвкупност от лични данни, достъпна по определени критерии, централизирана, децентрализирана или разпределена на функционален или географски принцип.

4. Администратор на лични данни е физическо или юридическо лице, както и орган на държавната власт или на местното самоуправление, регистрирано от КЗЛД с издадено Удостоверение и вписан към публичния регистър на администратори на лични данни.

III. ЦЕЛ НА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ЛЕМА ТРЕЙДИНГ ЕООД

Чл. 4. (1) Лема Трейдинг ЕООД като администратор на лични данни, обработва категории лични данни, структурирани в регистри, публично обявени от КЗЛД.

(2) Лема Трейдинг ЕООД обработва лични данни, предоставени от физическите лица, за които се отнасят данните, във връзка с трудово-правни отношения, подготовка, сключване и изпълнение на договори, консултации и поддръжка на доставени продукти и услуги, предоставяне на вътрешна информация, както и във връзка с пропускателния режим и видеонаблюдението, действащи на територията, където се помещават офисните помещения на дружеството.

(3) Целта на обработка на лични данни е еднозначно да се идентифицират физическите лица, настоящи и бъдещи служители на дружеството, контрагенти, клиенти, посетители, лица с достъп до вътрешна информация и др., свързани с тях лица.

Чл. 5. Обработката на данни е най-често вследствие на изпълнение на нормативно установени задължения на администратора на лични данни, произтичащи от спецификата на изискванията на законодателството, регламентиращо търговската дейност, финансово-счетоводната дейност, пенсионна, здравна и социално-осигурителна дейност, дейността по управление на човешките ресурси, и др., изброени в заявените от Лема Трейдинг ЕООД регистри на лични данни, достъпни на страницата на КЗЛД (https://www.cpdp.bg).

Чл. 6. Във връзка с изпълнение на нормативно установени задължения, при осъществяване на своята дейност, дружеството обработва лични данни на физически лица за следните цели:

1. Идентифициране и обмен на информация за целите на трудовото, социалното и данъчното законодателство в страната;

2. Идентифициране на контрагенти и проверка на идентификацията на физическите лица чрез представяне на официален документ за самоличност;

3. Контрол на достъп, управление на риска и оценка на въздействието;

Чл. 7. Обработването на лични данни от Лема Трейдинг ЕООД е допустимо освен в случаите, когато е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на администратора на лични данни, така и когато физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие или обработването е необходимо за изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните, е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по искане на лицето.

Чл. 8. Лема Трейдинг ЕООД обработва и лични данни, които не са получени от физическото лице, за което се отнасят, а са предоставени от трето лице във връзка с конкретна нормативна или регулаторна рамка, като третото лице, предоставило тези данни на дружеството се задължава :

1. да предостави на физическото лице, за което се отнасят личните данни, данни за администратора - Лема Трейдинг ЕООД;

2. да уведоми физическото лице, за което се отнасят личните данни, за целите, категориите предоставени данни и категориите получатели на тези данни;

3. да предостави информация за правото на достъп, коригиране, ограничаване на обработването и заличаване на лични данни, от лицето, за което се отнасят.

IV. ОБРАБОТВАНИ ЛИЧНИ ДАННИ В ЛЕМА ТРЕЙДИНГ ЕООД

Чл. 9. Диференцирани от конкретната дейност или нормативна, респективно регулаторна рамка, примери за категории лични данни, които се обработват от Лема Трейдинг ЕООД са данни, свързани с:

1. физическата идентичност на физическите лица - име, ЕГН, данни от документ за самоличност, пол, възраст, месторождение, адрес, телефон, e-mail, и др.;

2. икономическата идентичност - участие и/или притежание на дялове, ценни книжа в дружества, наличие на публични задължения и други, подлежащи на принудително изпълнение задължения, данни, необходими за идентифициране за целите на данъчното законодателство, юрисдикция, на която лицето е местно лице за данъчни цели, данъчен идентификационен номер, издаден от тази юрисдикция, функция на контролиращи лица и др.;

3. социална идентичност - образование, квалификация, правоспособност, заемана длъжност и изпълнявана трудова функция, трудова дейност - стаж и професионална биография, гражданство;

4. семейна идентичност - семейно положение, родствени връзки и др.;

V. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 10. Лема Трейдинг ЕООД обработва лични данни чрез съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други неавтоматични средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространение, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване и унищожаване, при спазване на следните принципи:

1. законосъобразност на обработката на лични данни;

2. целесъобразност на обработката на лични данни;

3. пропорционалност на обработката на лични данни;

4. актуалност на обработваните лични данни.

Чл. 11. Лема Трейдинг ЕООД обработва личните данни самостоятелно или чрез възлагане на обработващи данните, като определя целите и обемът на задълженията, възложени от администратора на обработващия данните, при наличие на релевантно правно основание, съгласно законовите изисквания. Обработващи от името на Лема Трейдинг ЕООД се явяват например служителите на дружеството, чиито права и задължения, във връзка с обработването на лични данни на физически лица, са надлежно регламентирани във вътрешни документи на дружеството.

Чл. 12. Изрично съгласие на физическите лица, чиито данни се обработват не винаги е необходимо, ако Администраторът разполага с друго правно основание за обработка на лични данни.

Чл. 13. В случай на отказ от доброволно предоставяне на изискани лични данни, Лема Трейдинг ЕООД няма да бъде в състояние да изпълни свои нормативно установени задължения, включително може да не бъде в състояние да предостави свои продукти и/или услуги.

VI. РАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 14. Лема Трейдинг ЕООД, като администратор на лични данни има право да разкрие обработваните лични данни само на следните изчерпателно изброени категории лица:

1. физически лица, за които се отнасят данните;

2. лица, за които правото на достъп е предвидено в нормативен акт или е установено регулаторно изискване или;

3. лица, за които правото произтича по силата на договор.

Чл. 15. Обработваните лични данни на клиенти на Лема Трейдинг ЕООД, както и на свързани с тях лица, могат да бъдат предоставяни на други търговски дружества -администратори на лични данни, във връзка с изпълнение на конкретни задачи по указание и от името на Лема Трейдинг ЕООД (например: събиране на вземания, транспортни, куриерски и пощенски услуги, митническо посредничество, поддържане на архив и т.н.).

VII. ПРАВА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

Чл. 16. Физическите лица, чиито лични данни се обработват имат следните законови регламентирани права:

1. право на информираност, относно данните, които идентифицират администратора и неговия представител, целите и правното основание на обработване на личните данни, срока на съхранението им, получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните, задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им;

2. право на достъп до отнасящи се до тях данни. В случаите, когато при предоставяне правото на достъп на физическото лице могат да се разкрият лични данни и за трето лице, се предоставя частичен достъп до данните, без да се разкриват данни за третото лице;

3. право на заличаване на личните им данни, ако е налице едно от условията:

- данните повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

- при оттегляне на съгласието, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

- при подаване на възражение срещу обработването и когато няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

- личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

- личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;

4. право на коригиране (ако данните са неточни) или блокиране на лични данни,обработването на които не отговаря на законовите изисквания, както и право да се поиска да бъдат уведомени третите лица, на които са били разкрити личните данни на лицето, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, което е извършено, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия;

5. право на ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни при правни претенции на лицето, както и право на преносимост (прехвърляне) на личните му данни на друг администратор.

6. право на възражение пред администратора срещу обработването на личните данни на физическото лице при наличие на законово основание за това и срещу обработването и разкриването на трети лица на личните му данни. Право да бъде уведомено, преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име;

7. право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата му като субект на данни са били нарушени, както и право да получи обезщетение от администратора или обработващия лични данни за нанесените в резултат на това материални или нематериални вреди.

VIII. РЕД ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА

Чл. 17. (1) Физическите лица, упражняват правата си, като подават писмено заявление до дружеството, съдържащо минимум следната информация:

1. име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;

2. описание на искането;

3. предпочитана форма за предоставяне на информацията;

4. подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.

Чл. 18. При подаване на заявление от упълномощено лице, към заявлението се прилага и изрично нотариално заверено пълномощно.

Чл. 19. В случай на смърт на физическото лице, правата му се упражняват от неговите наследници, като към заявлението се прилага удостоверение за наследници.

Чл. 20. Срокът за разглеждане на заявлението и произнасяне по него е 14-дневен от деня на подаването на искането, съответно - 30-дневен, когато е необходимо повече време за събиране исканите данни, с оглед възможни затруднения в дейността на дружеството.

Чл. 21. Дружеството изготвя писмен отговор и го съобщава на заявителя лично - срещу подпис или по пощата, с обратна разписка, като се съобрази с предпочитаната от заявителя форма на предоставяне на информацията.

Чл. 22. Когато данните не съществуват или предоставянето им е забранено със закон, на заявителя се отказва достъп до тях.

Чл. 23. В случай, че дружеството не отговори на искането за достъп до лични данни в предвидените срокове или заявителят не е удовлетворен от получения отговор и/или счита, че са нарушени негови права, свързани със защитата на личните данни, той има право да упражни правото си на защита.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

§ 1 Настоящата Политика е утвърдена от Управителя на Лема Трейдинг ЕООД и влиза в сила от 23.01.2017 г., като относимите към защитата на личните данни дейности, технически и организационни мерки се изпълняват от дружеството, съгласно нормативната уредба и са приведени в съответствие с тези правила.